fredag 23 februari 2024

inloggad som

Nya lagar att hålla koll på efter årsskiftet

|  
|  

Ett nytt år innebär att nya lagar och regler träder i kraft. Här listar vi nya författningar för 2024 som är bra för dig som företagare att känna till.

Listan är framtagen av branschförbundet Företagarna och spänner över en rad olika områden, bland annat hållbarhet samt skatter på företag och arbete.

– Som företagare måste man alltid hålla kolla på mindre justeringar gällande exempelvis skattefrågor, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Hon lyfter kravet på hållbarhetsrapportering som kan få stor påverkan på många företag. 

– Det är främst storföretagen som formellt omfattas av de nya reglerna kring detta. Storföretagen kommer dock i sin tur att ställa krav på sina underleverantörer som inte direkt omfattas av regelverket. På så sätt kommer de nya direktiven att påverka många företag. 

En viktig nyhet som inte tas upp i Företagarnas lista är att möjligheten till helt digitala stämmor lagstadgas. I korthet innebär lagändringen, som börjar gälla den 1 januari, att aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, kan hålla helt digitala föreningsstämmor. 

Här är några exempel på nya lagar och regler att hålla koll på från årsskiftet: 

Miljö och hållbarhet

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning

Bestämmelserna i EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) börjar att gälla och ersätter det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda. Små och medelstora företag blir skyldiga att följa CSRD 2027.

Obligatorisk utsortering av matavfall

EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall börjar att gälla i svensk lagstiftning genom förändringar i avfallsförordningen. Både verksamheter och hushåll ska sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall. Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning. 

Skatter på arbete och företag m.m.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från 1 januari 2024. Nedsättningen infördes under 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

Förstärkt jobbskatteavdrag

Det ordinarie jobbskatteavdraget med inriktning på att främst minska inkomstbeskattningen för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster förstärks. För den som har en månadslön på 35.000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad.

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år

En indexering införs i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs från 65 till 66 år. Dessutom utökas detta jobbskatteavdrag ytterligare för personer som vid årets ingång har fyllt 69 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och ska omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år. Förändringen innebär att tidsgränsen utvidgas från fem år till sju år. Reglerna ska tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 mars 2023.

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

En tilläggsskatt tas ut i mycket stora företag. Det är nya regler som gäller för koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro. Genom ny lagstiftning implementeras ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energi- och koldioxidskattenskatten på bensin sänks (miljöklass 1) med 1,31 kronor jämfört med vad den annars skulle vara (omräkningsregler hade annars lett till höjd skatt). Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten 2023. Även skatten på diesel sänks, ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Övrigt

Ny (delvis förändrad) lag om stöd vid korttidsarbete

En ny lag om stöd vid korttidsarbete ersätter de två regelverk som hittills funnits parallellt, varav det ena användes i stor utsträckning under covid-19-pandemin. Syftet med den nya lagstiftningen är att regelverket om korttidsarbete ska bli mer förutsägbart, förenklat och stärkt. Några nyheter är att stödperioden förlängs till sammantaget 9 månader, de löpande avstämningarna tas bort, bestämmelserna om återbetalningsskyldighet görs mer proportionerliga, vinstutdelningsförbudet försvinner, kravet på att först minska kostnaderna för arbetskraft slopas och karenstiden sänks från 24 till 12 kalendermånader. Kravet på att arbetsgivaren ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ersätts med ett krav på att arbetsgivaren ska ha fått ett betydande behov av arbetstidsminskning. 

Martin Linderoth 

Ett nytt år innebär att nya lagar och regler träder i kraft. Här listar vi nya författningar för 2024 som är bra för dig som företagare att känna till.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.