tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Allmänna villkor för prenumerationen

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Wifstrand Rapidus AB 556578-6729 (“Rapidus”, “vi” eller “oss”).

Wifstrand Rapidus AB är utgivare av nättidningen Rapidus. Rapidus chefredaktör är ansvarig utgivare och bestämmer vilket innehåll som publiceras.

ALLMÄNT

Villkoren gäller när du tar del av Rapidus eller därmed relaterad tjänst, (“Tjänsterna” eller “Tjänst”).

Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration. För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälders eller annan förmyndares godkännande.

BETALNING

Prenumeration av Rapidus faktureras i samband tecknande av prenumerationen, om inte annat avtalats. Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Rapidus äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Rapidus äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

DETTA INGÅR I PRENUMERATIONEN

En prenumeration på Rapidus innebär att du får inloggning på sajten Rapidus och därmed kan ta del av innehållet. Du kommer också att få ett nyhetsbrev till den mailadress som du angett för prenumerationen. Nyhetsbrevet utkommer måndag – torsdag, med visst uppehåll för helgdagar och ett sommaruppehåll.

Du blir även inbjuden till Rapidus olika nätverksevent som är kostnadsfria, om inte annat sägs i samband med inbjudan.

TIDSPERIOD FÖR PRENUMERATION

Rapidus prenumerationsform innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Den överenskomna perioden framgår genom att du gör din beställning. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumerationsform ber vi dig kontakta kundservice eller teckna ett nytt erbjudande innan prenumerationen löper ut.

UPPSÄGNING AV PRENUMERATION

Om du vill säga upp din prenumeration ska detta ske senast dagen före avtalsperiodens slut. Även om du säger upp prenumerationen under en pågående avtalsperiod (senast dagen före avtalsperiodens slut) upphör prenumerationen först när den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Vi tar emot uppsägning per e-post till kund@rapidus.se.

ANTAL MOTTAGARE INOM EN PRENUMERATION

Rapidus erbjudande kan gälla från en till två (1-2) mottagare upp till flera enligt en pristrappa. (Se priser). Kunden bestämmer antal mottagare vid tecknande av prenumerationen. Det är vid var tid möjligt för Kunden att byta mottagare av Tjänsten inom det avtalade antalet mottagare. Vid byte av mottagare, kontakta kund@rapidus.se

Det är möjligt att uppgradera sin prenumeration under avtalstiden, däremot inte nedgradera till lägre volymer.

TESTPRENUMERATION

En testprenumeration är kostnadsfri och gäller under en kortare period till dess att du blir kontaktad av Rapidus för att ta ställning till om du vill bli betalande prenumerant.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Rapidus drabbas av olägenhet eller skada.

När du skapar ett konto får du ett personligt användarnamn och lösenord som krävs för full tillgång till Tjänsterna. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta kundtjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

UPPHOVSRÄTT

Prenumeration på Rapidus medför ingen rätt att kopiera, distribuera, mejla, publicera, eller modifiera innehåll annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Allt material i Innehållet är föremål för upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Kunden får genom sin prenumeration inga som helst rättigheter till sådant material, inbegripet texter, bilder, kännetecken och varje annat material av redaktionell eller annan natur som publiceras i Innehållet. Varje form av vidarebefordran eller annat tillgängliggörande för annan än behörig användare samt varje form av exemplarframställning är otillåten om inte Rapidus i förväg skriftligen och uttryckligen samtyckt därtill.

Vi vakar över att upphovsrätten respekteras. Enligt denna är det fritt fram att kort citera Rapidus innehåll. Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra vårt exklusiva utbud i sin helhet. Om någon är intresserad av att återge en nyhet eller kommentar i sin helhet går det bra att kontakta oss för en överenskommelse enligt gällande upphovsrättspraxis.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Rapidus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du här.

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra ditt köp. du ska då meddela oss inom 14 dagar från din beställning. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften.

FORCE MAJEURE

Rapidus är befriat från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningsnivåer orange och röd), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

MEDDELANDEN

Rapidus kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

VILLKORSÄNDRING

Rapidus har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens/magasinets webbplats eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid. En villkorsändring avser inte prisförändringar.

Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsterna vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår kommer Rapidus inte återbetala inbetalda prenumerationsavgifter.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Rapidus ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsterna. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsterna ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Rapidus ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsterna.

ÖVERLÅTELSE

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom Ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Rapidus har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part.

GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se