tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Sami Sulieman i flera tvister

Rapidus har hittills nåtts av mer än ett dussin fall med äldre personer som känt sig lurade efter att ha lånat ut pengar till Sami Suliemans bolag.

Fallen spänner över det senaste decenniet och har många likheter. För att tydliggöra hur de hänger ihop utgår vi från tre bolag som varit centrala i upplägget och vi refererar till deras nuvarande namn.

Karman i Malmö Invest (tidigare Prescott Lewis Invest och Sulieman Gruppen)

På tisdagen berättade Rapidus om en 73-årig kvinna som stämmer Karman för utebliven återbetalning av lån på 2,3 miljoner kronor. Karman är moderbolaget i gruppen och ägs enligt Merinfo till 100 procent av Sami Sulieman.

Rapidus har tagit del av ytterligare ett fall – detta från Allmänna Reklamationsnämnden ARN – med ett skuldebrev som verkar vara utformat på samma sätt: Karman i Malmö Invest tar ett ”kapitalandelslån” från en pensionär med 7,85 procents ränta och villkor om att återbetalningen baseras på vinst i bolaget och dess dotterbolag.

Nämnden rekommenderade Karman att återbetala de 100.000 kronor som lånats ut av pensionären, inklusive den avtalade räntan med avräkning för knappt 4.000 kronor som dittills hade återbetalats. ARN beskriver långivaren så här:

”Hon har enligt vad som framgår av ingivna handlingar inte någon hög pension, bor i hyresrätt, har inte något stort sparkapital, och hon har liten erfarenhet av placeringar.”

CC Support (tidigare Prescott Lewis Rådgivning, Cetrus, CWTC i Malmö)

ARN inkluderar även bolaget Prescott Lewis Rådgivning i beslutet ovan. Värdepapperen var utgivna av Prescott Lewis Invest men försäljningen sköttes även av rådgivningsbolaget som i dag heter CC Support.

Det är oklart om Sami Sulieman äger aktier i CC Support, men han var extern firmatecknare 2012-2018

Bolaget dyker upp hos ARN i minst två andra beslut. I ett av fallen är anmälan riktad till Plexian, grundat av Sami Sulieman och i dag noterat på First North.

Anmälaren ska innan noteringen ha blivit övertalad att köpa konvertibler och trott att konverteringen till aktier i Plexian var ett kommande erbjudande, snarare än ett tvång. Personen påstår att hen inte fick ta del av alla avtalsvillkor förrän mer än ett år efter att pengarna, 200.000 kronor, lånats ut.

Plexian förnekar detta och motsätter sig kravet. Bolaget hänvisar bland annat till att rådgivningen gavs av CC Support som ”anlitades med anledning av marknadsföringen av Plexians konvertibelemission.”

ARN gick på anmälarens spår och rekommenderade Plexian att köpa tillbaka aktierna för 200.000 kronor plus ränta.

En tidigare anmälan mot CC Support gäller 470.000 kronor som anmälaren, född 1940, investerade 2012 via bolaget. Anmälaren påstår sig ha blivit lurad och trott att pengarna skulle betalas tillbaka med ränta. Senare ska hen även ha lurats till att skriva under ett förlikningsavtal. Bolaget förnekar, motsätter sig kravet och påstår sig inte ens vara rätt motpart.

Nämnden bedömde att företaget var rätt motpart, att rådgivningen varit oaktsam, att anmälaren inte var bunden av förlikningsavtalet och att ersättningskravet borde bifallas. Fallet togs senare till Malmö Tingsrätt, som avskrev målet efter att parterna nått en förlikning.

Malmö Tech Invest (tidigare Plexian Tech Holding, Svenska Kapitalfonden)

Samma sak hände i tre andra stämningar i Malmö Tingsrätt, då riktade till Karmans dotterbolag Malmö Tech Invest. Alla käranden var pensionärer och Rapidus har talat med deras respektive ombud.

Utgångspunkten för stämningarna var – precis som vid ovan nämnda Plexian-konvertibler – ett villkor som ger låntagaren rätt att kvitta lånet mot aktier. Ingen av de kärande säger sig ha förstått detta, skuldebreven ska ha sålts in som en säker investering med hög ränta.

I två av förlikningarna nöjde sig långivarna med att få tillbaka en del av det utlånade kapitalet, en av förlikningarna utlovade full återbetalning av lånet i 16 avbetalningar. Alla exklusive ränta och rättegångskostnader.

– Det är generellt inte så bra att tvista mot företag. Som ombud är mitt uppdrag att förklara hur verkligheten ser ut för min klient. Går man till domstol finns för det första risken att man förlorar, för det andra innebär en vinst bara att man får rätt till pengar på ett papper. Företaget kan ha skatteskulder och andra fordringar som går före och gör det svårt att få full betalning. Om företaget går i konkurs innebär det i regel att klienten inte har några chanser att få betalt, säger en av juristerna som företrädde en av pensionärerna i tvist med Malmö Tech Invest. Juristen vill dock vara anonym.

– Jag vill minnas att bolagets likviditet kom upp som en fråga, att domstolen hajade till på om det skulle gå att få betalt. Domstolen förde fram det som argument för att uppnå en förlikning, vilket den förvisso alltid är skyldig att verka för, säger Sara Hansson på Luterkort Advokater, ett av de andra ombuden. Hon fortsätter:

– Det är komplicerat att processa mot något som är otydligt i grunden. Det är svårt att få klarhet i vad det egentligen är frågan om eftersom det inte finns någon praxis för denna typ av avtal.

Det tredje ombudet vill vara anonymt till skydd för sin klient som ska ha tyngts av tvisten mot Malmö Tech Invest.

– Det förelåg en viss problematik i att det knappt gick att förstå vad de menade med villkoren i avtalet. Formuleringarna kunde betyda mer än en sak, säger hen.

Emiliano Strauss

Rapidus har hittills nåtts av mer än ett dussin fall med äldre personer som känt sig lurade efter att ha lånat ut pengar till Sami Suliemans bolag.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad