tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Rapportperioden för skånska bolag är i gång 

I slutet av förra veckan kom rapporter från BE Group, Probi, Hexpol, Ependion, I Love Lund och inte minst BHG Group som lyfte på börsen efter sin rapport. 

BE Group

Stålgrossisten BE Group redovisade ett högre rörelseresultat, dock alltjämt med förlust, och 20 procent lägre omsättning. 

Omsättningen landade på 177 miljoner kronor, med 37 Mkr i förlust. Peter Andersson, vd för BE Group, skriver i sin kommentar att kassaflödet på 152 Mkr fortsatt är starkt.

”Det besparings- och effektiviseringsprogram som annonserades i tredje kvartalet löper på enligt plan och väntas ge en besparing på ca 50 Mkr på årsbasis” skriver Peter Andersson.

Materialpriserna anses ha bottnat, åtminstone för tillfället, och Peter Andersson tror att efterfrågan sannolikt ökar under våren. Styrelsen för BE Group föreslår att utdelningen skulle slopas helt, från tidigare 12 kr aktien.

Probi 

Lundabolaget Probi, som tillverkar nyttiga bakterier för livsmedel och kosttillskott, ökade under Q4 sin omsättning till 156 miljoner kronor och minskade rörelseförlusten till 5,3 Mkr, jämfört med samma period i fjol.  

Vd Anita Johansen skriver att 2023 var ett utmanande år för Probi med svagt marknadsläge, framförallt i Nordamerika. Samtidigt ser hon optimistiskt på framtiden.

”Sammantaget har vi lagt en stark grund och förberett organisationen för accelererad tillväxt under de kommande åren”, skriver Anita Johansen i rapporten.

Hexpol

Det Malmöbaserade polymerbolaget Hexpol rapporterade en lägre omsättning än väntat. Samtidigt föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 6 kr aktien, från 3,60 kr. 

Omsättningen sjönk med 11,4 procent till 4,87 miljarder kronor och rörelseresultatet minskade med 10 procent till 755 Mkr,  jämfört med Q4 2022. 

Tillförordnade vd:n Peter Rosén skriver att försäljningen påverkades av lägre priser och lägre efterfrågan från kunder, främst inom bygg och anläggning.

 ”Försäljningen är också lägre sekventiellt jämfört med tredje kvartalet, i huvudsak drivet av färre försäljningsdagar på grund av julhelgerna samt starkare svensk valuta”, skriver Peter Rosén. 

Han uppger också att osäkerheten framöver är hög på grund av inflation, räntor och geopolitiska konflikter.

“Vi tror dock att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss fortsatta möjligheter att hantera störningarna och ytterligare stärka marknadspositionen. Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig förvärvsstrategi och stark finansiell ställning ger oss goda utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv” skriver Peter Rosén.

Det är sedan tidigare kommunicerat att Klas Dahlberg kommer att tillträda som ny vd för bolaget senast 1 juli 2024.

Ependion

Industrikommunikationsbolaget Ependion, tidigare Beijer Electronics, redovisade en ökad nettoomsättning med 16 procent under helåret 2023 till 2,47 miljarder kronor, jämfört med 2022. Likaså steg rörelseresultat till 322 Mkr från 201 Mkr 2022 och resultatet efter skatt ökade till 200 Mkr från 146 Mkr. Förändringar kan delvis bero på en minskad orderingång; 2,3 miljarder jämfört med 2,55 miljarder 2022.

”Efter några rekordstarka kvartal ser vi nu en period av svagare efterfrågeutveckling som speglar osäkerheten i världsekonomin.” kommenterar Ependions vd Jenny Sjödahl i rapporten.

Trots att styrelsen i samband med rapporten föreslog en fördubblad utdelning om 1 kr, dök aktien mer än 10 procent efter torsdagens rapport.

”Vår i grunden positiva syn på tillväxten i våra fokussegment kvarstår, då behovet av våra produkter och lösningar drivs av starka globala trender som digitalisering och den gröna omställningen” skriver vd Jenny Sjödal.

I love Lund

Investeringsbolaget I Love Lund redovisade som planerat åter ingen omsättning under fjärde kvartalet. Bolaget hade en rörelseförlust på 657.000 kr, vilket även det var oförändrat från 2022. Enligt Q4-rapporten hade bolagets nettoresultat förbättrats något från -3,8 Mkr 2022 till -1,2 Mkr 2023, medan de likvida medlen minskade från 7.8 Mkr till 7.5 Mkr.

”Årets negativa finansiella resultat härleds främst till nedskrivningar, främst valda nedsättningar för våra onoterade bolag och i aktiekurser för några av våra noterade bolag” kommenterar vd Björn Englund.

I Love Lund har under perioden investerat 3,1 miljoner kronor i sina portföljbolag. Detta motsvarar de högsta investeringsvolymerna under året. Därutöver avyttrades hela innehavet i Nicax Holding under kvartalet.

“I den noterade portföljdelen skedde återläggningar av tidigare nedskrivningar, främst tack vare vårt fina innehav i Camurus som gått som en raket nyligen. I den onoterade portföljen valde vi dock av försiktighet fortsätta skriva ner i storlek och omfång liksom tidigare kvartal. Små innovativa förhoppningsbolag utan bevisad affärsmodell eller etablerad kundbas har det faktiskt fortsatt tufft. Att vi är i en teknisk recession och tillväxtkapitalet dessutom dyrt speglas väl i alla de nedrundor som präglat finansieringsmarknaden för små bolag som vill skala upp” skriver vd Björn Englund.

BHG Group 

E-handelsbolaget BHG Group redovisade en minskad omsättning under fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan och valde att avstå från utdelning till aktieägarna. Omsättningen sjönk med 14,5 procent till 2.83 miljarder kronor. Däremot ökade BHG:s justerade resultat till 54,8 Mkr från 30,7 Mkr, vilket fick aktien att lyfta med mer än 20 procent efter fredagens rapport. Den förbättrade lönsamheten i kvartalet beror bland annat på reducerade lagernivåer.  

”Vi satte en målsättning att reducera varulagret med 600 Mkr i 2023 och kan glädjande konstatera att vi överträffat målet med en reduktion på 900 Mkr under året. I en fortsatt utmanande marknad förbättrade vi i det fjärde kvartalet vår lönsamhet mot föregående år för första gången sedan halvårsskiftet 2021” säger Gustaf Öhrn, vd och koncernchef.

BHG:s resultat sticker ut i en annars pressad byggmarknad. Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna skriver att 2023 varit ett utmanande år som drivit många bolag inom byggbranschen i konkurs.

Cajsa Jonasson

I slutet av förra veckan kom rapporter från BE Group, Probi, Hexpol, Ependion, I Love Lund och inte minst BHG Group som lyfte på börsen efter sin rapport.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad